(212) 459 40 81

info@sugas.com.tr

SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Sultangazi Belediyesi Personel Anonim Şirketi (“SUGAŞ”); veri sorumlusu sıfatıyla ve Kanun’da yer alan ilkeler doğrultusunda gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemektedir. SUGAŞ olarak, kişisel verilerin işlenmesinde Kanun’a uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri almakta, gerekli denetimleri periyodik olarak gerçekleştirmekteyiz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgiye işbu aydınlatma metni ile ulaşabilirsiniz.

 • Veri sorumlusunun Kimliği

SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş. (SUGAŞ)

İnternet Adresi             : www.sugas.com.tr

Telefon Numarası        : 0 (212) 459 40 83

 • Posta Adresi         :  info@sugas.com.tr

Adres                            : Uğurmumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54/1 Kat:4    Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası Sultangazi / İstanbul

 • İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Veri Kategorizasyonu

Açıklama Kimlik Eposta adresi

 • Kişisel Verilerinizi Neden İşliyoruz?

SUGAŞ nezdinde işlenen kişisel verileriniz; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un yüklediği sorumluluklar ve ilgili diğer mevzuatlar gereğince, 6698 Sayılı Kanun’un temel ilkelerine bağlı kalınarak, 5. ve 6. maddelerde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olacak şekilde tarafımızca veya görevlendireceğimiz gerçek/tüzel kişi veri işleyenlerce işlenecektir. Bu kapsamda kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız aşağıda belirtilen durum ve koşullarda gerçekleştirilecektir

 • Çalışan personelin istihdam edilmesi ile birlikte, 4857 sayılı İş Kanunu m. 75 uyarınca özlük dosyasının oluşturulması gerekmektedir. Bu çerçevede işe alım nedeniyle özlük dosyası oluşturulurken kimlik bilgisi, eğitim bilgisi, iletişim bilgisi, iş deneyimi, aile bireyleri ve yakın bilgisi, asgari geçim indiriminin hesaplanması ve sabıka kaydı olmadığına dair belge işlenmektedir.
 • Personelimiz kanuni bir hak olan izinlerini, ilgili formları doldurarak kullanmaktadır. İzin talebinin sebebine göre farklı izin formları ve (ücretli-ücretsiz yılllık izin formu, ücretli evlilik izin formu, ücretli ölüm izin formu, ücretli doğum izni formu, ücretli refakatçi izin formu, ücretli doğal afet izin formu, engelli çocuk izin formu, ücretli mazeret izni formu) olmakla birlikte bu formlarda izin sebepleri yer almaktadır. Söz konusu formlara izin sebebini destekleyici olarak eklenen kişisel verileriniz, hukuka aykırı izin kullanımını önlemek amacıyla işlenmektedir.
 • Şirketimiz ve Sultangazi Belediyesi arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile iş sürekliliğinin temini, ortak veri tabanı oluşturulması, ortak veri tabanının işlerliğinin kolaylaştırılması,
 • Personelimizin iş devam ve takip kontrolünü sağlamak amacıyla kartlı kontrol sistemi ile işyerine giriş ve çıkış saat bilgileri işlenmektedir.
 • İş elbisesi temini amacıyla beden ölçüleri bilgileri işlenmektedir.
 • Kurumumuz ile iletişime geçmek adına her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda yaptığınız başvurularda talep ve kişi bağlantısını kurmak amacıyla başvurucunun kimliğinin tespiti amacıyla kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve başvuru evrakına ekleyerek veya elden/sözel olarak bize iletilen diğer bilgiler işlenmektedir.
 • İnsan kaynakları politikamızın yürütülmesi amacıyla, personel temini ve insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla,
 • Sağlık bilgilerinin pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,
 • Personellerimizin yasal hakkı olan maaşlarının ve yan haklarının getirdiği ücretlerin ödenmesi ve mutemetlere avans verilmesi amacıyla finansal bilgisi işlenmektedir.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla SUGAŞ’nin meşru menfaatlerinin korunması amaçlarıyla,
 • Mevcut veya ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla,
 • Hukuki yükümlülüğümüz kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile resmî kurumlardan ve yetkili kurumlardan gelen taleplerin cevaplandırılması amacıyla,
 • Şikâyet, öneri ve taleplerinizin gereğini yerine getirebilmek; yerine getirilen/cevaplandırılan başvuruların geri bildirimi gerçekleştirmek amacıyla,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurum/kişilerle, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere, işlemekteyiz.
 • Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlarla ve 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirlenen koşullar çerçevesinde:

 • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Sultangazi Kaymakamlığı,İl Emniyet Müdürlüğü, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay ve hukuki sorumluluğumuz gereği ilgili kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere,
 • Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, Sultangazi Belediyesi iş ortaklarımıza,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve faaliyetlerimizin denetimi amacıyla mali müşavir/muhasebe firmalarına,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Genel sigorta, sağlık sigortası ve bireysel emeklilik yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla bireysel emeklilik şirketlerine ve sigorta şirketleri ve acentalara,
 • Çalışanların bankacılık ve finans işlemleri ve maaş ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla kişisel verilerini ilgili banka ve finans kurumlarına,
 • Tarafı olduğumuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi veya sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması için gerekli olduğu ölçüde ilgili kurum, kuruluş veya anlaşmalı olduğumuz firmalara,

aktarabilmekteyiz.

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; başvuru formları, Sultangazi Belediyesi ve alt birimlerinden yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler, kamusal ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Belediye’nin kamusal nitelikteki hizmetlerini yürütebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla işlenir.

 • Kişisel Verilerin Saklanması, İmha edilmesi ve Anonimleştirilmesi

SUGAŞ; kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda ve işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amacı veya sebebi ortadan kalktığında, yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında SUGAŞ bünyesinde bulunan kişisel veriler imha edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 • İlgili Kişinin Hakları

SUGAŞ bünyesinde kişisel verisi işlenen ilgili kişiler Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri

bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların

düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini SUGAŞ’ne Uğurmumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54/1 Kat:4 Sultangazi/ İSTANBUL adresine kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Genel aydınlatma metnimize şirketimizin www.sugas.com.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Siz değerli personelimizin bilgilerine sunarız.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ